De faunapassage werd gerealiseerd aan de rand van het Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen. Tot 2015 alleen elk voorjaar d.m.v. tijdelijke schermen en een 45-tal geplaatste emmers. Ongeveer elke 15 meter een emmer die dagelijks gecontroleerd werden door 1 à 2 mensen. Gemiddeld elk voorjaar zo'n 800 dieren overgezet, in 2008 met een piek van 1130 en in 2014 zelfs 1239. Gemiddeld werden elk voorjaar toch nog 100 dode dieren op de weg gevonden. Vanaf 2008 is ook de Boomkikker een vaste bewoner van het gebied geworden. Heikikker en Alpenwatersalamander alsook Adder en Levendbarende hagedis werden incidenteel opgevangen.

In 2014 werden in de weg 3 tunnels aangelegd. Hierdoor kon ín het bosgedeelte het voorlopige raster het gehele jaar blijven staan. In de wegberm moest jaarlijks in het voorjaar een tijdelijk raster opgezet worden. In 2016 en 2017 werd op enkele plekken waar de opvang niet goed functioneerde, met een 10-tal opvangemmers gewerkt. In die emmers werden in 2017 800 dieren opgevangen, maar helaas werden ook nog 300 verkeersslachtoffers geteld.

Eind 2017 kwam als verrassing via de provincie Overijssel toch nog voldoende geld beschikbaar voor de afronding van een jaarrond goed werkende en landschappelijk passende oplossing. Dit in het kader van het soortenbeleid. Ook de gemeente Twenterand, Landschap Overijssel en, Staatsbosbeheer en Waterschap droegen bij.

De werkzaamheden voor de voltooiing werden door de firma Arfman en onderaannemers uitgevoerd in de periode 19/2/18 tot 7/3/18, precies voordat de trek op gang kwam. Er werden 2 extra wegtunnels aangelegd, 5 inritroosters, ruim 200 meter beektalud kreeg een landschappelijk goed passende LEP-wand en 800 meter raster werd in de bosrand geplaatst. Er wordt nog ingezet op het aanbrengen van reflectorpaaltjes voor o.a. reewild en het inzaaien van een deel van de berm met een kruidenrijk bloemenmengsel.

De vrijwilligers inzet wordt vanaf nu aangepast aan de nieuwe situatie. Het werk gaat bestaan uit het beheer en onderhoud van de aangelegde passage, handmatig maaien van kwetsbare berm en talud gedeelten en het monitoren van de goede werking.

Bij de monitoring zal bij gunstige trek omstandigheden gekeken worden naar mogelijke verkeersslachtoffers. Ook zal dan in de avonduren gekeken worden of de tunnels goed gebruikt worden. Middels inzet van camera’s wordt ook getracht een goed beeld te krijgen van de trek.

Bij de faunapassage komt ook een educatief informatiebord , het liefst in een passend ingericht hoekje, voorzien van bank etc. De KNNV Stichting Fondsen draagt hierin bij.

Meer informatie is te vinden via: www.knnv.nl/knnv-vriezenveen-eo/paddenopvang.

De KNNV werkgroep Padden- en kikkeropvang De Pollen in Vriezenveen is sinds 1990 actief met het opvangen en overzetten van padden en kikkers langs de Oude Hoevenweg in de gemeente Twenterand. Dit ligt aan de rand van het Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen. Tot 2015 alleen elk voorjaar d.m.v. tijdelijke schermen en een 45-tal geplaatste emmers. Daarna 3 jaar met enkele wegtunnels en de rest tijdelijk materiaal. In februari/maart 2018 werd een jaarrond goedwerkende faunapassage aangelegd. Beheer van de inrichting, maaien van gedeelten wegberm/talud en monitoring van de werking en de soorten die gebruik maken van de voorziening blijft een taak van de werkgroep.

Naam contactpersoon Herman Stevens
 Adres contactpersoon De Nachtegaal 11
  7671 WD Vriezenveen

0546-563237 / 06-52786351

Stuur een email stevenshh51@gmail.com

 

Bekijk alle foto's
Faunapassage12-gereed-Oude Hoevenweg-vrijwilligers
Faunapassage10-gereed-locatie-faunapassage-Oude-Hoevenweg
Faunapassage9-gereed-locatie-faunapassage-Oude-Hoevenweg
Faunapassage8-gereed-locatie-faunapassage-Oude-Hoevenweg